Zapraszamy wszystkich na kolejne nabożeństwo
do naszego wielkiego patrona świętego Józefa!

 

Przez cały tydzień można wrzucać prośby i dziękczynienie, które zostaną odczytane podczas nabożeństwa w piątek o godz. 17:00. 

 

Przesławny Potomek Dawida

            W tradycji judaistycznej dużą wagę przywiązywano do pochodzenia. Każdy Izraelita pielęgnował tradycję przodków, chlubiąc się przynależnością do jednego z dwunastu pokoleń Synów Jakuba. Dużą wagę przywiązywano do genealogii, czego świadectwem są także dwa rodowody Jezusa przytoczone przez Ewangelię wg św. Mateusza (Mt 1,1-17) i Ewangelię wg św. Łukasza (Łk 3,23-38), w których ważną rolę odgrywa również Józef – „mąż Maryi” (por. Mt 1,16) oraz „jak mniemano ojciec Jezusa” (por. Łk 3,23). Jak zanotował ewangelista Łukasz: Józef „pochodził z domu i rodu Dawida”, dlatego też gdy ogłoszono spis powszechny „udał się do miasta Dawidowego zwanego Betlejem” (Łk 2,4). Nie tylko wywodził się więc z pokolenia Judy, ale był też rodakiem i potomkiem najbardziej znanego władcy Izraela – króla Dawida. I nawet jeśli tym uroczyście zapowiedzianym i najbardziej wyczekiwanym „Potomkiem Dawida” (por. 2 Sm 7,12-14) będzie dopiero Jezus Chrystus (por. Łk 2,10-11), to ze względu na swoje pochodzenie oraz doniosłą rolę w historii zbawienia także Józef – mimo wrodzonej skromności, cichości i pokory – z pewnością zasługuje na miano „Przesławnego Potomka Dawida”.