Tylko Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon.

Czytania z dzisiejszej niedzieli zachęcają nas do ponownego odkrycia, kim jest Bóg Izraela, i dostrzeżenia sposobu, w jakim działa On w historii.  W tej podwójnej perspektywie zarysowuje się droga wierzącego: odkryć oblicze Boga Jezusa, aby pójść za Nim.

Pierwsze czytanie przedstawia zasadniczą treść wiary żydowskiej: Bóg interweniuje – jako pierwszy i darmowo – aby wybrać swój naród. Po wyzwoleniu  z niewoli egipskiej daję mu ziemię, a na dar należy odpowiedzieć uwielbieniem. Drugie czytanie zachęca nas do głoszenia zbawienia pochodzącego od Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Zbawienie to ofiarowane jest już nie tylko jednemu narodowi, ale wszystkim. Bóg Jezusa jest Bogiem całej ludzkości.

 

Teologiczny punkt widzenia

W opowiadaniu o kuszeniu mamy spotkanie dwóch osób.  Z jednej strony wyprowadzony przez Ducha Jezus, z drugiej zaś diabeł, przeciwnik, ten, który sprawdza trwałość wiary wierzącego.  Jezus zostaje wciągnięty w dyskusję będącą prowokacją i sprawdzianem. W pierwszej pokusie w grę wchodzi znaczenie synostwa Jezusa, które właśnie zostało ogłoszone przez Ojca(Łk 3,22).

Jezus jest nakłaniany, aby  posłużyć się swoją władzą Syna i poszukać pożywienia gdzie indziej i inaczej, niż tego wymaga Ojciec.  Lecz On nie chcę czynić cudów i odwołuje się do słowa Bożego, jedynego i prawdziwego pokarmu. Jezus nie potwierdza swojego autorytetu,  lecz autorytet Pisma(„Napisano”).  Jego autorytet wywodzi się ze słowa Bożego, nie może go pominąć. Zamiast narzucać własne zdanie i własny sposób działania,  jak chciałby tego kusiciel, Jezus wskazuje na swoje całkowite zaufanie Ojcu.

W drugiej pokusie Jezusowi zostaje zaproponowana władza nad tym światem pod warunkiem,  że odda cześć kusicielowi. Odmowa Jezusa świadczy o tym, że od Ojca – i tylko od Niego –  oczekuję On postanowienia, jak i kiedy ustanowić swoje królowanie nad całym wszechświatem. Kusicielowi,  który się domaga dla siebie kultu zarezerwowanego dla Boga, Jezus przypomina, że istnieje tylko jedna władza: ” Panu Bogu swemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił”.

Trzecia Pokusa jest umiejscowiona przez świętego Łukasza w Jerozolimie,  która z perspektywy Ewangelisty stanowi kulminacyjny punkt misji Jezusa. Kusiciel prowadzi Jezusa tam,  gdzie ma On zakończyć swoje posłannictwo i gdzie naród żydowski ma zdecydować o jego przyjęciu bądź odrzuceniu.  Gdyby Jezus rzucił się ze szczytu narożnika świątyni, pokazałby, że to do niego odnoszą się oczekiwania ludu, zgodnie z którymi Mesjasz ma odnieść sukces, dokonując znaków i cudów.  Otóż droga obrana przez Jezusa wiąże się z przyjęciem na siebie ludzkiego losu aż do końca: Mesjasz tak, ale ukrzyżowany.