Słuchajcie narody, słowa Pana i głoście je na całym świecie. Oto przyjdzie nasz Zbawiciel, odrzucie bojaźń.
(Por. Jr 31, 10; Iz 35, 4)

 

Modlitwa serca na adwentowych drogach czuwania.

 

Chcemy w naszym adwentowym oczekiwaniu usłyszeć głos Chrystusa. Można to zrobić poprzez wyciszenie i wsłuchanie się w głos naszych sumień. Ale można również zacząć od przeczytania fragmentu Biblii. Wiara, bowiem rodzi się ze słuchania, poucza św. Paweł w Liście do Rzymian, oraz zaraz dopowiada, że tym co się słyszy jest słowo Chrystusa.

Jednak w codzienności możemy usłyszeć zarówno słowo ludzkie, jak i słowo Boże, z którego słowa rodzi się moja wiara? 

 

Słowo Boże ma moc uzdrowić nasze serce, uwolnić ze złych skłonności. Kto rozważa słowo zawarte na kartach Pisma Świętego, ten słucha samego Boga. Modlitwa połączona z lekturą słowa Bożego, dla niektórych jawi się niczym ósmy sakrament.

Głos płynący ze słowa Bożego mówi nam o tajemnicy Boga, ale także pokazuje prawdę o nas. Co mówi o mnie dzisiejsza Ewangelia?

 

Modlitwa

Przeczytaj fragment Ewangelii: https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-12-07/Ewangelia 

 

Niech nasze modlitwy wzniosą się do Ciebie, Boże, i wyjednają nam Twoją łaskę, abyśmy przez czystość serca przygotowali się na obchód tajemnicy Wcielenia Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.