Obostrzenia pandemiczne w ubiegłym roku pokrzyżowały nam plany związane z konkursem palm. W obecnym Roku Jubileuszowym chcemy kontynuować tę piękną i ważną tradycję. Zachęcamy i zapraszamy Parafian do udziału w Jubileuszowym Konkursie Palm Wielkanocnych. Konkurs odbędzie się w Niedzielę Palmową, 10 kwietnia br. Niech rodzice i dziadkowie przekazują wiedzę robienia palm swoim dzieciom i wnukom. Regulamin opracowany przez Komisję Konkursową zamieszczamy poniżej.
Zwracamy się także z serdeczną prośbą do firm i osób prywatnych o pomoc w sfinansowaniu jubileuszowych nagród.

 

REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH

Organizatorem Jubileuszowego Konkursu Palm Wielkanocnych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi.

 

I. Celem konkursu jest:

1. popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą;
2. pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
3. stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
4. rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
5. przekaz wartości i tradycji w rodzinie.

 

II. Zasady konkursu:

1. Uczestnicy wykonują tradycyjne palmy wielkanocne.
2. Konkurs stwarza okazję do międzypokoleniowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm, stąd też praca konkursowa może być wykonana wspólnie z rodzicami, dziadkami lub rodzeństwem.

 

III. Warunki udziału:

1. Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną.
2. Palma może być wykonana z żywych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych.
3. Prace powinny twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej.

 

IV. Kryteria oceny prac:

Oceniając prace, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
1. zgodność z regulaminem konkursu;
2. pomysłowość i inwencję twórczą uczestników;
3. dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;
4. wielkość i bogactwo użytych materiałów;
5. samodzielność i estetykę wykonania pracy.

 

V. Ocena prac:

1. Palmy oceniane będą w kategoriach:
a) do wysokości 2 m,
b) od 2 do 5 m,
c) powyżej 5 m.
2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności wykonane ze sztucznych, gotowych materiałów i elementów ozdobnych.
3. Zgłoszone prace będą poddane ocenie przez Komisję Konkursową składającą się
z organizatorów. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w kościele.
4. Oceny prac dokona Komisja w dniu 10 kwietnia 2022 r.

 

VI. Nagrody i wyróżnienia:

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu, a dla wszystkich uczestników słodkie upominki.
2. Ocena palm i wręczenie nagród odbędzie się w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi po Mszy świętej o godz. 11.00.

 

VII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.
Życzymy powodzenia w twórczych działaniach!