Jesteś blisko, o Panie, i wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Od dawna wiem ze słów Twoich, że Ty trwasz na wieki.
(Por. Ps 119(118), 151-152)

 

Modlitwa serca na adwentowych drogach czuwania. 

 

Dzisiaj stając do modlitwy, chcemy popatrzeć na święty obraz, krzyż i uświadomić sobie, że Bóg jest blisko nas, że on pragnie gościć w naszym domu. Podobnie jak niegdyś ujrzał Zacheusza, który wyszedł na Sykomorę z powodu niskiego wzrostu, bo chciał chociaż zobaczyć Nauczyciela z Nazaretu. Niech pierwsze słowa dzisiejszej antyfony: „Jesteś blisko, o Panie”, skierują nasze serca i umysły ku Chrystusowi, który przychodzi i puka do drzwi naszego serca. Czy gdyby Pan miał przyjść dziś, to czy mam na tyle wiary, aby Go wpuścić do środka mojego życia? 

Z tą pierwszą myślą jest związany pewien problem, który często można zauważyć w ludzkich postawach przyjmowanych wobec Boga. mianowicie chodzi tutaj o to, że to my chcemy powiedzieć Bogu –  „sprawdzam” – To wszystkie te sytuacje, w których zasłaniamy prawdę
o nas przed Bogiem i szukamy usprawiedliwienia własnego niemoralnego postępowania. Mówimy: tyle zła na świecie, albo: ten sąsiad, to dopiero grzeszy, wszyscy tak robią. Inni uciekają się do argumentów „naukowych” i pytają: a czy Jezus rzeczywiście istniał, dlaczego mam wierzyć w to, że Ewangelia jest prawdziwa, albo jeszcze z innej strony: popatrzcie na grzechy Kościoła, ile tam obłudy, oraz wielu innych nieprawości i zgorszenia. W postawie „sprawdzam” błędne jest to, że człowiek jawi się jako ten, który ma okazać miłosierdzie Bogu, niejako warunkiem mojego nawrócenia staje się przekonanie, że owszem mogę „przebaczyć Panu Bogu, ale…”

A jednak, to nie ludzie są szafarzami Bożego miłosierdzia. Zanim zacznę naprawiać
i reformować świat, najpierw popatrzę na swoje serce, na moje postępowanie względem bliźnich i co najważniejsze zobaczę, że to Bóg może mi okazać miłosierdzie, które przyspieszy moje zbawienie. 

Modlitwa

Ojcze nasz… 1x

Boże, nasz Ojcze, okaż swoją potęgę i wspieraj nas wielką mocą, niech Twoje miłosierdzie przyspieszy zbawienie, które powstrzymują nasze grzechy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.