Słuchajcie narody, słowa Pańskiego i głoście je na całym świecie: Oto przychodzi nasz Zbawiciel, odrzućcie bojaźń.
(Por. Jr 31, 10; Iz 35, 4)

 

Modlitwa serca na adwentowych drogach czuwania.

 

 Bóg jest dawcą najwspanialszych darów, dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, aby choć jeden, był taki dzień, kiedy nie zwrócimy się do Boga z ufną modlitwą. 

Różne są rodzaje modlitwy. Często jest to prośba i dobrze, bo sam Pan Jezus powiedział, abyśmy prosili Ojca naszego, który jest w niebie o co tylko zechcemy. 

Skierujmy dziś nasze serca do Boga, naszego najlepszego Ojca i prośmy Go w naszych potrzebach. On sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje.

 

Modlitwa

Ojcze nasz… 1x

Boże w swojej ojcowskiej dobroci wysłuchaj nasze modlitwy i światłem Twojego Syna, który nas nawiedza, rozjaśnij ciemności naszego serca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Toba żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.